خرما

ايران از بزرگترين توليدكنندگان خرما در جهان است. توليد سالانه آن به حدود يك ميليون نفر در بيش از 400 تن در انواع مختلف است. خرمای ايران فرآوری شده و بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی است تمام 400 نوع خرما ايراني نيستند، بلكه به دليل صادراتی بودن توليد برخي از انواع محدود است و یا نامناسب برای صادرات است . اما در ميان بيش از 400 نوع تنها 15 نوع در بازارهاي بين المللي شناخته شده است و در سراسر جهان صادر میشود.

ما خوشحال به معرفى سه نوع از بهترين نوع خرما در ايران هستیم: سایر، زاهدى و کبکاب.